Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Glas en Kozijn Specialist gevestigd te Voorthuizen, hierna te noemen Glas en Kozijn Specialist.

 

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Glas en Kozijn Specialist. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Glas en Kozijn Specialist., waarbij de betreffende afwijking van de voorwaarden duidelijk omschreven. Een dergelijke afwijking van deze voorwaarden zal te allen tijde slechts kunnen gelden voor individuele bepalingen en zal nimmer als gevolg hebben dat de voorwaarden als geheel niet van toepassing zijn.
 2. Inkoopwaarden en/of handelsvoorwaarden, onder welke benaming dan ook, van een opdrachtgever zijn nimmer van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanbiedingen en prijsopgave

 1. Aanbiedingen door Glas en Kozijn Specialist gedaan zijn geheel vrijblijvend, voor zover de eisen van redelijkheid en billijkheid zich hiertegen niet verzetten. In aanbiedingen gedane omschrijvingen en daarin opgegeven prijzen worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Voor fouten voorkomend in aanbiedingen is Glas en Kozijn Specialist op geen enkele wijze aansprakelijk.
 2. Glas en Kozijn Specialist is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien zulks door gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers dan wel andere ontwikkelingen zoals wijzigingen van grondstofprijzen, materiaal, loon -en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten en belastingen of andere heffingen daartoe noodzaken. Indien de prijsverhogingen plaatsvinden binnen 3 maanden na afsluiten der overeenkomst heeft de opdrachtgever recht de overeenkomst te ontbinden.

Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst met een opdrachtgever komt eerst tot stand op het moment dat een gegeven opdracht schriftelijk door Glas en Kozijn Specialist is bevestigd, dan wel indien Glas en Kozijn Specialist op een andere wijze uitdrukkelijk te kennen geeft dat een gegeven opdracht is geaccepteerd.
 2. Omtrent de uitlegging van overeenkomsten en voorts omtrent alles betreffende hetgeen Glas en Kozijn Specialist en een opdrachtgever verdeeld kan houden, is de administratie van Glas en Kozijn Specialist in beginsel maatgevend.
 3. Wijzigingen en/of aanvulling van een met Glas en Kozijn Specialist gesloten overeenkomst kan slechts tot stand komen indien dit uitdrukkelijk door Glas en Kozijn Specialist wordt bevestigd.
 4. Behoudens in geval van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Glas en Kozijn Specialist met annulering instemt.
 5. In de navolgende gevallen is Glas en Kozijn Specialist gerechtigd door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden:
 1. indien blijkt dat de betreffende opdrachtgever informatie heeft achterhouden op basis waarvan Glas en Kozijn Specialist, indien zij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.
 2. indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever werd versterkt;
 3. in geval van faillissement, surséance van betaling van, en/of beslaglegging onder de betreffende opdrachtgever dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt.

Glas en Kozijn Specialist zal alsdan het recht hebben om, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het totaal der facturen in zijn geheel ineens op te vorderen van de opdrachtgever en de nakoming c.q. uitvoering van nog lopende verplichtingen op te schorten.

 1. Glas en Kozijn Specialist kan, indien zij dat nodig acht, zowel voor als na het totstandkomen van een overeenkomst, van elke opdrachtgever zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van haar vordering. Indien die zekerheidsstelling niet binnen een door Glas en Kozijn Specialist te bepalen redelijke termijn wordt gegeven is Glas en Kozijn Specialist gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke mededeling te ontbinden.
 2. Glas en Kozijn Specialist is te alle tijden gerechtigd de overeenkomst met behulp van derden te laten uitvoeren

(Af-) Leveringen en reclame

 1. Opgegeven lever-, plaatsing en onderhoudstijden worden zorgvuldig ingeschat, doch gelden slechts bij benadering. Overschrijding daarvan kan voor de opdrachtgever nooit een reden zijn de overeenkomst te annuleren. Ook voor het overige kan op overschrijding van de lever-, plaatsing -en onderhoudstijden in beginsel ten nadele van Glas en Kozijn Specialist geen beroep worden gedaan.
 2. Elke opdrachtgever is verplicht de zaken onmiddellijk bij levering, plaatsing en onderhoud daarvan te controleren op uiterlijk kenbare schade. Reclames op die grond moeten binnen 48 uur, of in geval van levering, plaatsing en onderhoud aan een buitenlandse afnemer, binnen 96 uur, na levering bij Glas en Kozijn Specialist worden gedaan, bij gebreke waarvan Glas en Kozijn Specialist geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke schade meer accepteert. Voornoemde reclames dienen altijd schriftelijk te geschieden.
 3. Elke opdrachtgever is verplicht de betreffende zaken te accepteren, tenzij Glas en Kozijn Specialist uitdrukkelijk toestemt in retournering. Ingeval afname van de zaken wordt geweigerd, worden de zaken op kosten van de betreffende opdrachtgever opgeslagen. Voor de schade die Glas en Kozijn Specialist tengevolge van de afnameweigering lijdt is de betreffende opdrachtgever volledig aansprakelijk.
 4. De zaken voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment van levering, plaatsing en onderhoud, althans dat moment waarop opdrachtgever gehouden was aan deze (af-) levering, plaatsing en onderhoud mee te werken.

Betaling

 1. Volledige betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij van die termijn uitdrukkelijk is afgeweken, of is overeengekomen dat betaling onmiddellijk bij aflevering, plaatsing en onderhoud zal plaatsvinden. Een opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot enige compensatie of verrekening behoudens het geval deze bevoegdheid uitdrukkelijk uit de wettelijke bepalingen voortvloeit.
 2. Bij gebreke van (volledige) betaling binnen voornoemde termijn van 14 dagen is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand over het totale factuurbedrag, te rekenen vanaf het moment dat betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.
 3. Alle door Glas en Kozijn Specialist vanwege het in gebreke blijven van een opdrachtgever gemaakte en te maken gerechtelijke -en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de betreffende opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de gevorderde hoofdsom, zulks met minimum van Euro 250,00.

Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

 1. Voor schade welke een opdrachtgever lijdt tengevolge van het feit dat Glas en Kozijn Specialist door van buitenaf komende oorzaken, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, uitzonderingstoestanden, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, uitsluiting, in en/of uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, diefstal en/of storingen in de levering van energie zowel bij Glas en Kozijn Specialist als bij haar toeleveranciers, stakingen en alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Glas en Kozijn Specialist liggen, niet of tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, is Glas en Kozijn Specialist nimmer aansprakelijk. Te late levering door toeleveranciers wordt eveneens uitdrukkelijk als een buitenaf komende oorzaak en dus als een niet toerekenbare tekortkoming aangemerkt.
 2. Bij het bestaan van een niet-toerekenbare tekortkoming van Glas en Kozijn Specialist zal de overeengekomen lever-, plaatsing -en onderhoudstijd tenminste worden verlengd tot na afloop van deze niet toerekenbare tekortkoming.

Aansprakelijkheid

 1. Glas en Kozijn Specialist is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan ten gevolge van gebreken aan zaken welke door Glas en Kozijn Specialist aan de betreffende opdrachtgever zijn geleverd en/of bij de betreffende opdrachtgever zijn geïnstalleerd of onderhouden en kan in ieder geval nimmer verder gaan dan de waarde van de betreffende zaken.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is Glas en Kozijn Specialist niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook welke mocht zijn ontstaan door niet tijdige (af-) levering van de door de opdrachtgever bestelde zaken.
 3. Glas en Kozijn Specialist is nimmer aansprakelijk voor middellijke en/of onmiddellijke schade welke voortvloeit uit door haar gegeven adviezen, ongeacht in welke vorm deze adviezen worden gegeven en/of deze al dan niet tegen betaling zijn uitgebracht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Glas en Kozijn Specialist aan een opdrachtgever geleverde, geplaatst en onderhouden zaken worden geleverd onder opschortende voorwaarde aan volledige betaling, van de op deze zaken betrekking hebbende facturen, althans totdat alle in artikel 3:92 lid B.W. bedoelde tegenprestaties zijn nagekomen.
 2. Indien een opdrachtgever geleverde, maar nog niet betaalde, zaken doorlevert aan een derde, is de opdrachtgever gehouden op straffe van vergoeding van de daaruit voor Glas en Kozijn Specialist voortvloeiende kosten, schaden en interessen, deze derde van het hiervoor genoemde eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen.
 3. Indien Glas en Kozijn Specialist geleverde, maar nog niet betaalde zaken, op grond van tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever, dan wel om andere redenen, als zijnde haar eigendom opvordert, dient opdrachtgever bij de eerste sommatie voor onverwijlde afgifte van deze zaken zorg te dragen en deze zaken op verlangen van Glas en Kozijn Specialist toe te zenden.
 4. Op alle offertes en overeenkomsten van Glas en Kozijn Specialist is Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Glas en Kozijn Specialist, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
 2. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die bij het aangaan van de overeenkomst niet heeft gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft deze natuurlijke persoon het recht om binnen een maand nadat Glas en Kozijn Specialist schriftelijk te kennen heeft gegeven het geschil voor de rechter van de woon c.q. vestigingsplaats van Glas en Kozijn Specialist te laten beoordelen, te kiezen voor de rechter die conform de wet bevoegd is. In dit geval zal deze het geschil beslechten.
 3. De forumkeuze genoemd in de vorige twee leden laat echter het recht van Glas en Kozijn Specialist onverlet, om de opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter welke ingevolge de wettelijke bepalingen bevoegd is en geldt niet voor het geval het betreffende geschil tot de rechtsmacht van de kantonrechter behoort.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08082659.